0
திருக்குறள் விளக்கம் "நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு"
திருக்குறள் விளக்கம் "நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு"

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை  நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு. மு.வ உரை: நாள் தோறும் விடாமல் வரும் வறுமை அறிவைக் கொல்வது போல, ஒருவ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் " என்புதோல் போர்த்த உடம்பு"
திருக்குறள் விளக்கம் " என்புதோல் போர்த்த உடம்பு"

அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு  என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. சாலமன் பாப்பையா உரை: அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதே உயிர் நிறைந்த இந்த...

மேலும் படிக்க »

0
 திருக்குறள் விளக்கம் "பெருமை முயற்சி தரும்"
திருக்குறள் விளக்கம் "பெருமை முயற்சி தரும்"

அருமை உடைத்தென்று அசாவாமை வேண்டும்  பெருமை முயற்சி தரும். சாலமன் பாப்பையா உரை: நம்மால் இதைச் செய்யமுடியாது என்று மனம் தளரக்கூடாது. அத...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு"
திருக்குறள் விளக்கம் "மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு"

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண் மேற்செனறு இடித்தற் பொருட்டு. மு.வ உரை: நட்புச் செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழும் பொருட்ட...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்"

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை  தான்வேண்டு மாற்றான் வரும். சாலமன் பாப்பையா உரை: ஆசையை முழுவதுமாக அறுத்து ஒழித்து விட்டால், தான் விரும...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஓம்புதல் தேற்றா தவர்"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஓம்புதல் தேற்றா தவர்"

அற்றேமென்று அல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்று  ஓம்புதல் தேற்றா தவர். சாலமன் பாப்பையா உரை: பணம் இருந்த காலத்தில் மனக்கஞ்சம் இல்லாமல் பிறர்க்க...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை"
திருக்குறள் விளக்கம் "இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை"

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை  இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. மு.வ உரை: தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்ம...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "பெறினும் இழப்பினும் என்"
திருக்குறள் விளக்கம் "பெறினும் இழப்பினும் என்"

உறின்நட்டு அறின்ஙருஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை  பெறினும் இழப்பினும் என். மு.வ உரை: தமக்கு பயன் உள்ள போது நட்பு செய்து பயன் இல்லாத போது நீங...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "மிக்காருள் மிக்க கொளல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "மிக்காருள் மிக்க கொளல்"

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாம்கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொளல். மு.வ உரை: கற்றவரின் முன் தான் கற்றவைகளை அவருடைய மனதில் பதியுமாறு சொல்...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆவது போலக் கெடும்"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆவது போலக் கெடும்"

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து  ஆவது போலக் கெடும். சாலமன் பாப்பையா உரை: திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது"
திருக்குறள் விளக்கம் "தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது"

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு  தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது. மு.வ உரை: ஆராய்ந்து எண்ணுவதற்கு எல்லை துணிவு கொள்வதே ஆகும், அவ்வாற...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை"
திருக்குறள் விளக்கம் "வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை"

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்  வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. மு.வ உரை: இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு"

அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை  ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு. சாலமன் பாப்பையா உரை: பொறாமை உள்ளவனுக்குச் செல்வம் இல்லை என்பது போல...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு"
திருக்குறள் விளக்கம் "மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு"

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்  மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. வெளித்தோற்றத்தைப் பார்த்து ஏமாந்து விடாமல், அதுபற்றிய உண்மையை உணர...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "வன்சொல் வழங்கு வது"
திருக்குறள் விளக்கம் "வன்சொல் வழங்கு வது"

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ  வன்சொல் வழங்கு வது. சாலமன் பாப்பையா உரை: பிறர் சொல்லும் இனிய சொற்கள், இன்பம் தருவதை உணர்ந்தவன்,...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "உள்ளான் வெகுளி எனின்"
திருக்குறள் விளக்கம் "உள்ளான் வெகுளி எனின்"

உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளி எனின். சாலமன் பாப்பையா உரை: உள்ளத்துள் கோபம் கொள்ள ஒருபோதும் எண்ணாதவன், தான் நி...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "செய்தொழில் வேற்றுமை யான்"
திருக்குறள் விளக்கம் "செய்தொழில் வேற்றுமை யான்"

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா  செய்தொழில் வேற்றுமை யான். பிறப்பினால் அனைவரும் சமம். செய்யும் தொழிலில் காட்டுகிற திறமையில...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "பண்புடை யாளர் தொடர்பு"
திருக்குறள் விளக்கம் "பண்புடை யாளர் தொடர்பு"

நவில்தொறும் நூல்நயம் போலும் பயில்தொறும் பண்புடை யாளர் தொடர்பு. சாலமன் பாப்பையா உரை: படிக்கும்போது எல்லாம் மகிழ்ச்சி தரும் நூலின் இன...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "பற்றற் கரியது அரண்"
திருக்குறள் விளக்கம் "பற்றற் கரியது அரண்"

முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்  பற்றற் கரியது அரண். முற்றுகையிட்டோ, முற்றுகையிடாமலோ அல்லது வஞ்சனைச் சூழ்ச்சியாலோ பகைவரால்...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து"
திருக்குறள் விளக்கம் "மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து"

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்  மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து. சாலமன் பாப்பையா உரை: நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவரிடம் ஏ...

மேலும் படிக்க »
 
 
Top