0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு"

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு  ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. சாலமன் பாப்பையா உரை: அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்"
திருக்குறள் விளக்கம் "வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்"

உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல் வடுக்காண வற்றாகும் கீழ். ஒருவர் உடுப்பதையும் உண்பதையும் கண்டுகூட பெறாமைப்படுகிற கயவன், அவர்மீது ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தீங்கு குறித்தமை யான்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தீங்கு குறித்தமை யான்"

  சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம் தீங்கு குறித்தமை யான். சாலமன் பாப்பையா உரை: வில் வளைவது தீமை செய்யவே, பகைவர் வணங்கிப் பேசு...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "கோடியுண் டாயினும் இல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "கோடியுண் டாயினும் இல்"

  கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய  கோடியுண் டாயினும் இல். கொடுத்து உதவும் பண்பினால் இன்பமுறும் இயல்பு இல்லாதவரிடம், கோடி க...

மேலும் படிக்க »

0
  திருக்குறள் விளக்கம் "பாம்போடு உடனுறைந் தற்று"
திருக்குறள் விளக்கம் "பாம்போடு உடனுறைந் தற்று"

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் பாம்போடு உடனுறைந் தற்று. சாலமன் பாப்பையா உரை: மனப்பொருத்தம் இல்லா?தவரோடு சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை,...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "நீங்கின் அதனைப் பிற"
திருக்குறள் விளக்கம் "நீங்கின் அதனைப் பிற"

  நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்  நீங்கின் அதனைப் பிற. தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்தான் முதலைக்குப் பலம்; தண்ணீரைவிட்டு வெளியே ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "இல்லெனினும் ஈதலே நன்று"
திருக்குறள் விளக்கம் "இல்லெனினும் ஈதலே நன்று"

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்  இல்லெனினும் ஈதலே நன்று. சாலமன் பாப்பையா உரை: நல்லதுதான் என்று எவரேனும் சொன்னாலும் பிறரிடம் ஒன்றை...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்"

  இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே  ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல். சாலமன் பாப்பையா உரை: கற்று, ஒழுக்கம் மிக்கவரின் வாயிலிருந்து பிறந்த சொற...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "நல்லார் தொடர்கை விடல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "நல்லார் தொடர்கை விடல்"

  பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே  நல்லார் தொடர்கை விடல். கருணாநிதி  உரை: நல்லவர்களின் தொடர்பைக் கைவிடுவது என்பது பலருடைய பகையைத் த...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "முந்து கிளவாச் செறிவு"
திருக்குறள் விளக்கம் "முந்து கிளவாச் செறிவு"

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்  முந்து கிளவாச் செறிவு. சாலமன் பாப்பையா உரை: தன் அறிவினுக்கும் மேலான அறிஞர் கூடியுள்ள அவையில் அ...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்."
திருக்குறள் விளக்கம் "சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்."

சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்  சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும். சாலமன் பாப்பையா உரை: தீய குணத்தாரோடு சேரப் பெரியோர் அஞ்சுவர்; சிறியா...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தாவில் விளக்கம் தரும்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தாவில் விளக்கம் தரும்"

இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்  தாவில் விளக்கம் தரும். சாலமன் பாப்பையா உரை: மனவேறுபாடு என்னும் துன்பம் தரும் நோயை மனத்திலிருந்த...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது"
திருக்குறள் விளக்கம் "தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது"

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு  தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது. சாலமன் பாப்பையா உரை: ஓர் ஆலோசனையின் முடிவு, செயலைச் செய்யும் துணிவைப்...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "யாக்கை பொறுத்த நிலம்"
திருக்குறள் விளக்கம் "யாக்கை பொறுத்த நிலம்"

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா  யாக்கை பொறுத்த நிலம். மு.வ உரை: புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம், வசையற்ற வளம...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தாமே தமியர் உணல்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தாமே தமியர் உணல்"

  இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய  தாமே தமியர் உணல்.. சாலமன் பாப்பையா உரை: பொருளைப் பெருக்க எண்ணி, எவருக்கும் தராமல், தானே தனித்து உண்பது...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "துன்பம் உறாஅ வரின்"
திருக்குறள் விளக்கம் "துன்பம் உறாஅ வரின்"

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் நடுவன்மை நாணு பவர். சாலமன் பாப்பையா உரை: பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து அனுபவிக்க எண்ணிப் பழி தரும் செயல்கள...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து"
திருக்குறள் விளக்கம் "ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து"

  செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்  ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து. சாலமன் பாப்பையா உரை: செவி உணவாகிய கேள்வியைப் பெற்றிருப்பவர் இப்பூமியில...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "துன்பம் உறாஅ வரின்"
திருக்குறள் விளக்கம் "துன்பம் உறாஅ வரின்"

இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை  துன்பம் உறாஅ வரின். சாலமன் பாப்பையா உரை: நாம் கேட்டதைப் பிறர் மனவருத்தம் இல்லாமல் தந்தால், பிச்சை எடுப்...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை"
திருக்குறள் விளக்கம் "திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை"

    அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்  திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை. சாலமன் பாப்பையா உரை: அறத்தை அறிந்து கல்வியால் நிறைந்து, அடக...

மேலும் படிக்க »

0
திருக்குறள் விளக்கம் "தாவில் விளக்கம் தரும்"
திருக்குறள் விளக்கம் "தாவில் விளக்கம் தரும்"

இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்  தாவில் விளக்கம் தரும். சாலமன் பாப்பையா உரை: மனவேறுபாடு என்னும் துன்பம் தரும் நோயை மனத்திலிருந்த...

மேலும் படிக்க »
 
 
Top